Reglament DTM

CARROSSERIA: de sèrie de la marca Scalextric dels models següents,
– Pot ser amb decoració lliure però en cap cas serà totalment blanca.
– Pes mínim de la carrosseria amb el cockpit de lexan: 18 gr.
– Es permet prescindir dels retrovisors, neteja-vidres i antenes però la resta dels elements són obligatoris amb la única excepció dels deflectors davanters, molt exposats als cops, i de les dues pestanyes situades al interior de la carrosseria,
sobre l’eix davanter, que poden eliminar-se o doblegar-se cap a l’interior.
– El vidre ha de ser l’original de cada model i es pot enganxar amb cinta o cola a la carrosseria.
– Es recomana assegurar l’aleró posterior per evitar el seu trencament o pèrdua sempre que no afecti la estètica del model i mantenint en tot moment l’altura i posició original.
– Opcionalment es pot conservar el joc de leds originals i el seu suport, degudament enganxats i en la posició original. També s’autoritza la inclusió dels cables elèctrics per a la connexió a la guia o al motor subjectes amb cinta o cola i sense excessos. En cap cas es pot afegir pes suplementari.

XASSÍS i BANCADA:
Xassís: Sloting Plus ref.SP600001 per el Mercedes y ref.SP600002 per l’Audi.
Es permet eliminar les rebaves perimetrals, sense excessos i amb 1 mm. com a màxim sense que modifiqui ostensiblement les mesures originals del xassís. Es permet augmentar els orificis dels cargols de la carrosseria i els de la bancada per facilitar la basculació d’aquestes però en cap cas un eix de 3 mm. de diàmetre pot traspassar-los.

Bancada: Únicament la bancada Anglewinder triangular de color blanc de la marca NSR ref. 1236 o 1258.
– En cap cas la bancada pot sobresortir, un cop muntada, del pla horitzontal que forma amb el xassís.
– S’autoritza l’ús de separadors entre aquesta i el xassís per ajustar l’altura.

MOTOR:
– Lliurat per l’organització i retornat pel pilot un cop finalitzada la prova.
– El motor ha de subjectar obligatòriament a la bancada indistintament amb un o dos cargols i també es permet l’ús d’unes gotes de cola, però sempre sense excessos.
En cap cas, un cop muntat, pot sobresortir del pla horitzontal que forma amb el xassís i la pròpia bancada.

LLANTES:
– Lliures i de qualsevol marca comercial de slot. Han d’esser iguals en cada eix pel que fa a marca, model, material, disseny, diàmetre i amplada. No es permet modificar cap d’aquestes característiques.
– No poden ser de plàstic, i les de fons pla han d’incloure plats de plàstic i/o resina d’alguna marca comercial de slot.
– Les anteriors de 15,9 mm de diàmetre i les posteriors de 16,9 mm de diàmetre.

PNEUMÀTICS:
Anteriors: Lliures i de qualsevol marca comercial d’slot, identificables, plans i que cobreixin tota l’amplada de la llanta.
– No es permet alterar les seves propietats físiques.
– En cap cas, i amb els pneumàtics muntats en les llantes, el conjunt eix, llanta i pneumàtic podrà sobresortir de la carrosseria vist per dalt (sostre).
Posteriors: Scaleauto SC4722 (Scaleauto 20×10).
– Amplada màxima total de l’eix posterior amb els pneumàtics muntats: 63,5 mm

COIXINETS, EIXOS, PRESONERS i SEPARADORS:
Coixinets: Lliures i de qualsevol marca comercial de slot. Es permet enganxar-los a la bancada amb cola però sense excessos. No es permeten els coixinets excèntrics.
Eixos: Lliures, d’acer i comercialitzats per qualsevol marca de slot. En cap cas podran sobresortir de la carrosseria vistos per dalt (sostre).
Presoners: Lliures i comercialitzats per qualsevol marca de slot. Dos com a màxim en cada eix.
Separadors: Els separadors i/o volanderes són lliures però han d’estar comercialitzats per una marca de slot i poden utilitzar-se en les següents posicions:
– Eix davanter: Entre el suport de l’eix i la llanda o entre el suport de l’eix i el presoner.
– Eix posterior: Entre la corona i el coixinet i entre el presoner i el coixinet.
– A la guia.
En cap cas poden enganxar-se.

TRANSMISSIÓ:
– La relació serà de 12/30
– El pinyó ha de ser obligatòriament de la marca Sloting Plus amb cargol i 12 dents dins de la varietat del fabricant, la corona serà de 30 dents de qualsevol marca comercial de slot.

CABLES, TRENETES i CARGOLS:
– Tots lliures i de qualsevol marca comercial de slot.
– Els cables han de conservar la funda des del motor fins al terminal elèctric i en cap cas han de tocar o fregar l’eix davanter. Poden enganxar-se al xassís amb cinta o cola però sempre sense excessos.
– Està prohibit utilitzar additius que millorin la conductivitat elèctrica.

GUIA:
– Qualsevol de les comercialitzades per les marques de slot, amb molla o sense, o part d’ella,  sense cap peça no prevista pel fabricant d’aquesta amb l’excepció del cargol de subjecció, la volandera i el/els separadors.
– Es permet rebaixar la profunditat de la pala de la guia i el seu gruix així com retallar la part davantera per donar-li forma de quilla.

SUSPENSIONS:
– Només de la marca NSR i en qualsevol de les seves tres tipus de dureses ref. 1228, 1229 i 1230.

La inscripció en aquest esdeveniment implica el coneixement i acceptació tant del Reglament Tècnic com del Reglament Esportiu, havent de ser la conducta de tots els participants, en tot moment, d’acord amb les normes establertes.

Durant la cursa totes aquestes mesures poden ser verificades pel Director de carrera en qualsevol moment a instàncies o reclamació de qualsevol pilot o per decisió del propi Director de carrera. Si hi ha alguna incorrecció, el pilot podrà ser exclòs.

Davant de qualsevol dubte, ambigüitat, o situació no prevista pel Reglament, prevaldrà el judici de l’Organització.