Reglament DRM-GR5-Silhouettes – 1/32

S’admet qualsevol model de cotxe, de la marca Racer Sideways que simuli un cotxe del DRMGR5. Les novetats quedaran automàticament homologades.

– CARROSSERIA: de sèrie, decoració lliure.

– XASSÍS: de sèrie de cada model. Prohibits els xassís tous o amb un altre duresa diferent al que incorporen els cotxes de sèrie.
– La disposició del motor serà sempre en Anglewinder. Està permès canviar el suport de motor pel de la marca Slot.it, de color negre (0,0 Offset) en la versió Evo4 o versió Evo6.
– S’utilitzarà per al muntatge del mateix al xassís, qualsevol combinació de les següents referències de cargols marca Slot.it: CH-54B, CH-51, CH-52, CH-53 i CH-54.
– No s’admetran xassís o bancades doblegats que apropin el motor al rail. En cap cas la bancada pot sobresortir, un cop muntada, del pla horitzontal que forma amb el xassís. S’autoritza l’ús de separadors entre aquesta i el xassís per ajustar l’alçada.

-SUSPENSIONS: Prohibides

– MOTOR: Original de cada cotxe, o el recanvi Slot.it Flat 6 (MN 009CH) amb la finestra sempre orientada cap a l’exterior del cotxe. El motor ha de estar subjectat obligatòriament a la bancada, indistintament amb un o dos cargols i també es permet l’ús d’unes gotes de cola, però sempre sense excessos.
– En cap cas, un cop muntat, pot sobresortir del pla horitzontal que forma amb el xassís i la pròpia bancada.

– PINYÓ: d’11 dents, de llautó, original de cada vehicle.

– CORONA: de 28 dents, de niló, original de cada vehicle.

– LLANTES: Originals de cada cotxe. Obligatori l’ús de “tapa cubs”.
– La banda de rodament de les llantes ha de ser coberta en la seva totalitat pel pneumàtic, és a dir, prohibit portar llantes més amples que el pneumàtic. En cap cas les llantes completes muntades amb pneumàtic podran sobresortir de la carrosseria.

– EIXOS: D’acer massís, originals de cada cotxe.

– GUIA: Original de cada cotxe, sense cap modificació, no es permet forçar o modificar el xassís per fixar-la.

– CABLES, TRENETES i CARGOLS:Lliures dins de les marques comercialitzades.

– PNEUMATICS ANTERIORS: Lliures dins de les marques comercialitzades

– PNEUMATICS POSTERIORS: Scaleauto SC4722 (Scaleauto 20 × 10)

La inscripció en aquest esdeveniment implica el coneixement i acceptació tant del Reglament Tècnic com del Reglament Esportiu, havent d’esser la conducta de tots els participants en tot moment d’acord amb les normes establertes.

Durant la cursa totes aquestes mesures poden ser verificades pel Director de carrera en qualsevol moment a instàncies o reclamació de qualsevol pilot o decisió del propi Director de carrera. Si hi ha alguna incorrecció, el pilot podrà ser exclòs.

Davant de qualsevol dubte, ambigüitat, o situació no prevista pel Reglament, prevaldrà el judici de l’Organització.